Sikkerhed i klinikken

Speciallæge er forpligtet til at indberette mistanke om ikke kendte eller alvorlige bivirkninger.
Mistanke om eller kendskab til bivirkninger indberettes til lægemiddelstyrelsen. Den behandlende speciallæge sørger for at tage de nødvendige initiativer i forhold til at sikre formindske eller forværret skade.

Du kan også selv indberette nye eller alvorlige bivirkninger på lægemiddelsstyrelses hjemmeside:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/meld-en-bivirkning-ved-en-covid-19-vaccine-for-borger.Du kan klage over din behandling:

Alle patienter eller pårørende kan klage over en behandling i sundhedssystem, der er både klage- og erstatningsmuligheder.

Du kan klage til Styrelsen for patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen .

Hvis du vil klage , kan du tilbydes en samtale i den førstkommende ledige tid, for afklaringen ift. utilsigtede hændelser, hvor misforståelser forsøges forklares mhp. forbedringer af forholdene eller forebyggelse.

Fremgangsmåde:

a) Mundtlig eller skriftlig klage fremsat direkte i klinikken:
Det er klinikkens ansvarlige speciallæge, som har ansvaret for at håndtere patienters eller pårørendes utilfredshed / klager. Det er ofte en mulighed at tilbyde patienten en konsultation, evt. sammen med en pårørende / bisidder mhp. udredning af årsagsforhold.

b) Skriftlig klage via Styrelsen for Patientsikkerhed og / eller Styrelsen for Patientklager:
Patienter kan klage over sundhedsfaglig virksomhed via Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for patientklager. Klager kan omhandle: Undersøgelse, diagnose, behandling, information om samtykke, aktindsigt, sundhedspersonernes tavshedspligt og sundhedspersoners erklæringer.

Patienten har ret til at få tilbud om en dialog, hvilket klinikken som udgangspunkt forholder sig imødekommende over for.


https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Patenterstatningen:
Hvis en patient kommer til skade i forbindelse med behandling i klinikken, er det Patienterstatningens opgave at sikre, at patienten får den erstatning, som vedkommende er berettiget til efter loven. Speciallægen er bekendt med, at vedkommende har pligt til at informere patienten om erstatningsordningen, hvis der er mistanke om behandlings- eller lægemiddelskade. Speciallægen er også forpligtiget til at bistå med en evt. anmeldelse til Patienterstatningen.

Tildeling af patienterstatning er IKKE betinget af, at patienten klager, men kan være ledsaget af en klage. I givet fald behandles denne som beskrevet overfor.

Klage over serviceniveauet i klinikken

Patienter kan klage over serviceniveauet ved henvendelse til Region Hovedstaden.

https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
http://pebl.dk/

Her er der samlet lidt overordnet information om klinikkens almindelige sikkerhedsniveau i form af link til de rapporter, som er udarbejdet i forbindelse med tilsyn.

Hvis noget er gået galt i din behandling, er der her link til anmeldelse fa forskellig slags:

Anmeld din skade (Link)

Rapporter en utilsigtet hændelse (Link)

Klag over sundhedsfaglig behandling (Link)